Lĩnh vực hoạt động

 Cung cấp Dịch Vụ Tư Vấn về An Toàn Thông Tin

  • Dịch vụ Tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý an toàn thông tin ISO 27001
  • Dịch vụ Tư vấn phân loại dữ liệu
  • Dịch vụ Hỗ trợ quản trị hệ thống an ninh.
  • Dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin
XEM THÊM

Cung cấp các sản phẩm và giải pháp an toàn thông tin

  • Network Security
  • Endpoint Security
  • Data Protection
  • Web & Mail Security
  • Security Management
XEM THÊM

Liên Hệ Với Chúng Tôi