SẢN PHẨM & GIải pHáp

Network Security

• Next Generation Firewall
• Network Intrusion Prevention
• Network Access Control
• Cyber Deception / Deception Technology
• Advanced Malware Analysis & APT Defense
• Zero Trust Segmentation

Endpoint Security

• Threat Prevention (Anti-Virus/Anti-Malware, Exploit Prevention)
• Application Control
• EDR – Endpoint Threat Detection & Response
• Anti Ransomwares

Data Protection

• Data Classification
• Data Loss Prevention
• Data Encryption & Right Management
• Secure Data Eraser

Web & Mail Security

• Web Gateway
• Mail Security

Security Management

• Giám sát an ninh mạng tập trung (Security information & Event Management – SIEM)
• Quản lý truy cập và tài khoản đặc quyền
• Incident, Response & Forensic (Threat Detection, Investigate & Response) và Threat Hunting
• Security Orchestration Automation & Response (SOAR) –
• Security Operation Center Solution (SIEM, Incident Response, Sandboxing, …)
• Cyber Security Awareness Training – Đào tạo nhận thức an ninh cho người dùng cuối.
• Threat Intelligence

Liên Hệ Với Chúng Tôi