Dịch vụ Tư vấn

Dịch vụ Tư vấn TRIỂN KHAI Hệ thống Quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001

Tây Nam có nhiều năm kinh nghiệm trong việc triển khai dịch vụ tư vấn giúp xây dựng một hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) hiệu quả, thực tế:
• Tư vấn xây dựng phương pháp và cùng khách hàng thực hiện đánh giá, tìm ra các rủi ro theo tiêu chuẩn ISO.
• Tư vấn xây dựng giải pháp xử lý rủi ro và lập kế hoạch xử lý rủi ro
• Tư vấn xây dựng các yêu cầu quản lý cụ thể thông qua hệ thống Chính sách- Quy định- Quy trình-Hướng dẫn
• Giúp khách hàng hoàn thiện các hồ sơ theo yêu cầu của ISO27001, đáp ứng đạt chứng nhận ISO27001 từ các tổ chức trong nước hoặc quốc tế.

Dịch vụ Tư vấn Phân loại dữ liệu

Hỗ trợ khách hàng xác định, phân loại và nhận diện dữ liệu quan trọng để phục vụ triển khai các giải pháp bảo vệ dữ liệu và tuân thủ các tiêu chuẩn về an ninh:
• Tư vấn xây dựng các mức độ bảo mật của dữ liệu, tiêu chí xác định mức độ bảo mật và phương thức gán nhãn dữ liệu phù hợp
• Tư vấn liệt kê và phân loại dữ liệu nghiệp vụ quan trọng cần bảo vệ
• Xác định dấu hiệu nhận biết đặc thù đối với các dữ liệu trong trường hợp dữ liệu chưa được gán nhãn
• Xây dựng bộ chính sách bảo vệ dữ liệu quan trọng

Dịch vụ Hỗ trợ Quản trị Hệ thống an ninh

Dựa trên kinh nghiệm triển khai hệ thống bảo mật cho nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức khác nhau cùng đội ngũ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi thực hiện cung cấp dịch vụ quản trị hệ thống an ninh cho doanh nghiệp với:
• Thiết lập chính sách (rule) theo yêu cầu của doanh nghiệp và đảm bảo việc vận hành của doanh nghiệp
• Định kỳ báo cáo hoạt động, các vi phạm và cảnh báo an ninh
• Tối ưu hoạt động của hệ thống, thiết bị bảo mật
• Hỗ trợ và đề xuất các biện pháp xử lý khi phát sinh vấn đề an ninh trên hệ thống/thiết bị.

Liên Hệ Với Chúng Tôi